Accueil > Catégories > Voyages > Kaléidéogramme chinois

KALEIDEOGRAMME CHINOISCALLIGRAMMES ANIMÉS DE CARACTERES CHINOIS

Cliquez sur les caractères pour les animer, ils viendront à votre fenêtre (ils sont présentés ci-dessous dans l'ordre du pinyin, ordre des dictionnaires). Vous pourrez aussi retrouver ces calligrammes de caractères chinois en livre dans le "Kaléidéogramme" (section Librairie).


A

ai-aimer

an-tranquille

an-rivage

B

ba-huit

ba-huit

bai-blanc

bai-cent

banfaire

ban-moitie

bao-rassasie

baotresor

bao-defendre

bao-journal

bei-dos

bei-nord

bei-preparer

ben-specificatif

bi-comparer

biinevitable

bian-bord

bian-changer

bian-facile

biao-montre

bie-autre

bing-glace

bing-malade

bo-onde

bu-nepas

bu-tissu

bu-pas

bu-ministere

C

cai-à peine

cai-légume

ce-toilettes

cha-thé

cha-examiner

chan-produire

chang-long

chang-frequent

chang-usine

chang-chanter

chao-dynastie

che-vehicule

chen-poussiere

cheng-ville

chi-manger

chi-étang

chi-tard

chong-remplir

chong-insecte

chu-sortir

chuan-rivière

chuang-lit

chun-printemps

ci-mot

ci-fois

cong-depuis

cun-village

cuo-faux

D

da-atteindre

da-repondre

dagrand

dan-œuf

dang-parti

dao-couteau

dao-guider

dao-ile

dao-voie

de-vertu

de-particule

deng-lampe

deng-attendre

di-empereur

di-prefixe ordinal

dian-point

dian-boutique

dian-électricité

dong-est

donghiver

dong-comprendre

dong-mouvoir

dou-fève

du-capitale

du-seul

du-ventre

du-degré

duan-court

duiequipe

dui-exact

duo-nombreux

E

er-enfant

er-deux

F

fa-envoyer

fa-loi

fan-contraire

fan-nourriture

fangaspect

fang-chambre

fang-rendrevisite

fei-nepas

feivoler

fen-part

feng-abondant

feng-phenix

fo-bouddah

fubonheur

fu-pere

fu-vice

G

gang-port

gao-haut

ge-frere

ge-specificatif

gechacun

gei-donner

gen-avec

gongtravail

gong-arc

gongpublic

gong-palais

gong-commun

gou-chien

gou-assez

guancien

gu-cereales

gua-cucurbitacee

guan-fermer

guan-gerer

guang-éclat

guang-vaste

gui-tortue

gui-cher

guo-marmite

guopays

guo-fruit

guo-passer

H

haiencore

hai-mer

hanchinois

hangxing-rang

hao-bon

haonumero

he-boire

he-reunir

he-paix

hefleuve

hei-noir

hen-très

hong-rouge

hong-arcenciel

hou-singe

hou-derrière

hulac

hu-tigre

hua-fleur

hua-dessin

hua-parole

huan-anneau

huang-jaune

hui-cendre

hui-retourner

huireunion

huo-vivre

huo-feu

huo-ou

J

ji-coq

ji-sepresser

ji-combien

ji-projet

ji-sesouvenir

jia-ajouter

jia-joli

jia-famille

jia-prix

jian-voir

jiang-fleuve

jiang-raconter

jiao-angle

jiao-ravioli

jiao-appeler

jie-relier

jie-boulevard

jie-fête

jin-aujourdhui

jin-or

jin-entrer

jin-proche

jing-capitale

jing-livrecanonique

jing-paysage

jiu-neuf

jiu-longtemps

jiu-vin

jiu-vieux

ju-bureau

ju-phrase

ju-drame

jue-decider

jue-trouver

jun-militaire

K

ka-cafe

kai-commencer

kan-regarder

ke-pouvoir

kegramme

ke-invité

kou-bouche

kong-vide

ku-amer

kuai-rapide

L

la-tirer

lao-vieux

le

lei-larmes

leng-froid

li-rite

li-prune

li-dedans

liforce

lidebout

lian-joindre

liang-deux

lin-forêt

ling-zéro

liu-couler

liu-rester

liu-six

long-dragon

lun-discuter

lü-vert

M

ma-cheval

ma-insulter

ma-particule

mai-acheter

mang-occupé

mao-chat

mao-poil

mei-ne pas avoir

menporte

menetouffant

meng-rêve

mi-riz

miao-seconde

mie-éteindre

min-peuple

cmingclair

mumere

mu-arbre

N

na-prendre

nan-male

nao-cerveau

ne-particule

neiinterieur

neng-pouvoir

nitoi

nian-annee

niao-oiseau

ning-tranquille

niu-bœuf

nong-paysan

nufemme

O

ou-Europe

P

pa-craindre

pang-bord

peng-ami

pi-peau

pi-pet

pian-carte

pin-objet

ping-paix

ping-pomme

pu-raisin

Q

qi-sept

qi-periode

qi-ordre

qisurprenant

qi-selever

qi-aircolere

qi-vapeur

qi-appareil

qian-mille

qian-argent

qian-devant

qiao-pont

qie-couper

qing-clair

qing-fêter

qiu-automne

qu-région

qu-partir

quan-complet

quan-source

R

rang-ceder

re-chaud

renreconnaitre

ri-jour

rong-contenir

rou-viande

ru-si

ru-entrer

S

san-trois

san-parapluie

se-couleur

sen-foret

sha-sable

shanmontagne

shang-boutique

shangxia-dessusdessous

shao-cuillere

shao-peunombreux

she-langue

she-serpent

shen-corps

shen-esprit

sheng-naitre

sheng-saint

shicadavre

shi-perdre

shi-professeur

shi-poeme

shi-dix

shi-pierre

shi-temps

shi-connaitre

shi-reel

shi-histoire

shi-commencer

shimonde

shiville

shi-affaire

shi-essayer

shi-etre

shi-salle

shou-recevoir

shou-main

shou-tete

shou-accepter

shulivre

shu-rat

shu-nombre

shu-technique

shu-arbre

shuang-paire

shui-qui

shui-eau

shuo-parler

si-soie

si-penser

si-mort

si-quatre

song-dynastie

song-envoyer

suan-calculer

sui-an

sun-petitsenfants

T

tai-trop

tan-temple

tan-discuter

tang-soupe

tianciel

tian-champ

tie-fer

ting-entendre

tong-même

toutete

tu-terre

tun-stocker

W

wai-étranger

wan-terminer

wan-dixmille

wangroi

wang-réseau

wang-vers

wang-oublier

wei-dangereux

wen-tiède

wenlangue

wen-demander

woje

wu-nepasavoir

wu-cinq

wu-ne pas

wu-être conscient

X

xi-veille

xi-espérer

xi-habitude

xi-laver

xi-aimer

xi-système

xia-crevette

xia-été

xian-apparaitre

xian-fil

xiang-parfumé

xiang-penser

xiang-vers

xiang-elephant

xiao-petit

xiao-école

xiaosourire

xieecrire

xie-merci

xinxoeur

xin-nouveau

xin-lettre

xingcontent

xing-étoile

xiu-se reposer

xu-falloir

xuan-mysterieux

xue-grotte

xue-étudier

xue-neige

xue-sang

Y

ya-dent

ya-Asie

yan-cigarette

yanparole

yan-sel

yan-couleur

yang-mouton

yang-soleil

yangocean

yao-demon

yao-medicament

yaovouloir

ye-aussi

yefondre

ye-metier

ye-feuille

yenuit

yiun

yi-habit

yi-médecin

yi-déjà

yi-pour

yicentmillions

yi-justice

yi-sens

yin-cause

yin-sombre

yin-voix

yin-argent

ying-devoir

ying-élégant

ying-ombre

yong-toujours

yong-utiliser

you-excellent

you-poster

you-huile

you-ami

you-avoir

yu-poisson

yuplume

yupluie

yu-langage

yuan-jardin

yuan-rond

yuan-loin

yue-lune

yuele-musiqueplaisir

yunnuage

yun-transporter

Z

zai-fleau

zai-encore

zai-setrouver

zao-matin

zen-comment

zha-piquer

zhan-station

zhaochercher

zhao-éclairer

zhe-ceci

zhen-aiguille

zhen-vrai

zhijus

zhi-savoir

zhi-seulement

zhong-milieu

zhong-horloge

zhong-sorte

zhongfoule

zhou-continent

zhu-perle

zhu-porc

zhu-bambou

zhu-habiter

zhu-souhaiter

zhuang-village

zhuo-table

zi-fils

zi-soi même

zicaractere

zong-total

zou-s'en aller

zu-pied

zu-ancêtres

zuoyou-gauchedroite

zuo-faire

zuoasseoir

zuo-fabriquer


Note : Les animations présentant le pinceau et l'encrier du calligraphe sont d'inspiration libre (sans contraintes de tracé) ; il y en a environ 70. Les autres (sans pinceau ni encrier) présentent le texte se formant dans l'ordre de tracé des traits de chaque caractère chinois.